OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih 09 Haziran 2018, 14:30 Editör Haber Merkezi

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İLANI

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZI:
İli    İlçesi    Mahallesi    Ada    Parsel    Vasfı    Yüzölçümü     Hazine    İmar Durumu    İnşaat Karşılığı    Taşınmazın Tahmini    Geçici Teminat    İhale
                        (m2)    Hissesi        Verilecek Kısım (m2)    Toplam Bedeli (TL)    Tutarı (TL)    Tarihi/Saati
Osmaniye    Merkez    Rızaiye Mah.    111    1    Bina ve Müştemilatı    1.682,50    TAM    Askeri Hizmet Alanı     1.682,50    9.654.578,21    2.896.373,46    10.00’da 28/06/2018
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATLARIN YAPILACAĞI HAZİNE TAŞINMAZLARI:
YAPILACAK İNŞAAT    İnşaat    Yapı    m2 Birim     İnşaat Bedeli    İnşaatın Yapılacağı Taşınmaz İlgili Açıklamalar
    Alanı (m2)    Sınıfı    Bedeli (TL)     (TL)
Ana İmalatlar                    
1 Osmaniye-Toprakkale İlçe Jandarma Kom. Hizm. Binası    2.430    III-B    838,00    2.036.340,00    1. İnşaat yeri: Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, F. Sultan Mehmet Mahallesi, 148 Ada 1 Parsel nolu, 2 Osmaniye Kadirli İlçe Jandarma Kom. Hizm. Binası    2.430    III-B    838,00    2.036.340,00    12.890,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacaktır.
3 Osmaniye-Kadirli Koçlu Jandarma Kom. Hizm. Binası    1.490    III-B    838,00    1.248.620,00
4 Osmaniye-Bahçe Jandarma Kom. Hizm. Binası    2.430    III-B    838,00    2.036.340,00    2. İnşaat yeri: Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Halitağalar Mah, 109 Ada 50 ve 82 Parsel nolu, toplam
İlave İmalatlar                    14.661,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacaktır.
    4 Adet Nizamiye Binası    400    II-B    419,00    167.600,00
    1 Adet Garaj ve Jeneratör Binası    216    II-B    419,00    90.504,00    3. İnşaat yeri: Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Koçlu (Avluk) Köyü, krokisinde gösterilen ve Orman olan
    13 Adet Nöbetçi Kulübesi    71,5    II-B    419,00    29.958,50    Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 12.604,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacaktır.
    2 Adet Nöbetçi Kulübesi için    11    II-B    419,00    4.609,00
İnşaat Bedeli Toplamı                7.650.311,50    4. İnşaat yeri: Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, İslam Mah. 126 Ada 1 Parsel nolu, 3.148,00 m2 yüzölçümlü
Çevre Düzenlemesine ait imalatlar (İnşaat bedelinin %/ 7 si)                535.521,81    taşınmaz üzerine yapılacaktır.
                                                                              TOPLAM:    9.478,50            8.185.833,31    
                                         KDV (%18):    1.473.450,00    
            TOPLAM:    9.659.283,31    
(1) Yukarıdaki listede belirtilen Hazine taşınmazları üzerine 4 adet Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası yaptırılmasına karşılık, Osmaniye İli, Merkez İlçesi Rızaiye Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 111 ada 1 parsel nolu 1.682,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın 9.654.578,21 TL (dokuzmilyonaltıyüzellidörtbinbeşyüzyetmişsekiztürklirasıyimibirkuruştur) tahmini bedelle, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen tarihte ve saatte yapılacaktır. Geçici Teminat bedeli ise 2.896.373,46 TL’dır (ikimilyonsekizyüzdoksanaltıbinüçyüztemişüçtürklirasıkırkaltıkuruştur).
İhaleye katılabilmek için;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmak,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,
c) Gerçek kişilerin; T.C. Kimlik no.lu Nüfus Cüzdanı Suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin ise; Vergi Kimlik no.sunu bildirmeleri,
d) Geçici Teminatı {Tedavüldeki Türk parası ve yahut Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz teminat mektupları (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur) ve yahut Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)} yatırmış olmak,
e) İhaleye katılacak olan: GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE; ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ OLMASI HALİNDE; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış SİCİL KAYIT BELGESİ ile tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İMZA SİRKÜLERİNİ veya VEKÂLETNAMEYİ, KAMU TÜZEL KİŞİLERİ OLMASI HALİNDE İSE; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği TEMSİLE YETKİLİ OLDUĞUNU belirtir belgeyi vermeleri,
f) İhale Şartnamesinde istenilen diğer bilgi/belgeleri vermeleri, zorunludur.
(2) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde; Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
(3) Yapılacak yapıların maliyet bedeli ile devre konu taşınmazın bedeli eşit kabul edilerek, yükleniciye devri öngörülen taşınmaza, 9.659.283,31 TL’lik bedel üzerinden artırım teklifi alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile Hizmet binası yapılacak inşaatların tahmini toplam bedeli arasındaki fark peşin olarak Hazineye ödenecektir. Yapılacak yapıların maliyet toplam bedeli ile devre konu taşınmazın tahmini bedeli arasında, Hazine aleyhine oluşan 4.705,10 TL’lik fark dikkate alınmayacaktır.
(4) İhale bedeli üzerinden % 6 (Yüzdealtı) oranında kesin teminat alınacaktır.
(5) İnşaatların karşılığında verilecek taşınmazın; KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
(6) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
(7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını almaları zorunlu olup doküman bedeli 500 (Beşyüz) TL’dir.
(8) İhale ilanı; www.milliemlak.gov.tr ve www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr adreslerinde görülebilir. İLAN OLUNUR.                                 İD.261

Bu haber 146 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Resmi İlanlar

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

RADYOLOJİK TETKİK RAPORLANDIRMA HİZMETİ ALINACAKTIR

RADYOLOJİK TETKİK RAPORLANDIRMA HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

      RESMİ İLANLAR

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     ANKET

Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?Tüm Anketler

     HAVA DURUMU